Privātuma politika

Privātuma politika

Privātuma Politika

 1. Vispārīga informācija

SIA “BioEx”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203396165, juridiskā adrese: Kalēju iela 51, Jūrmala, LV-2008, biroja adrese: Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tālrunis: +371 2 9269 463, e-pasta adrese: bioex@bioex.lv (turpmāk – BioEx), ir uzņēmums, kas nodarbojas ar biomasas tirdzniecības Platformas uzturēšanu un pārvaldību, nodrošinot darījumu caurspīdību un informācijas apmaiņu starp biomasas tirgus dalībniekiem Latvijā  

Šīs privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesību īstenošanas iespējām. 

BioEx patur tiesības veikt izmaiņas personas datu apstrādes politikā, publicējot aktuālo personas datu apstrādes politiku savā tīmekļvietnē https://bioex.lv

Attiecībā uz atsevišķiem personas datu mērķiem, pārskatāmības nolūkā, personas datu apstrādes politika var tikt publicēta atsevišķi. 

BioEx fiziskās personas datus apstrādā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (27.04.2016) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) prasībām, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un labas prakses vadlīnijām, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. 

BioEx savā darbībā:

 • izmanto samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras, drošības pasākumus un līdzekļus, lai aizsargātu BioEx apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši izvirzītajām prasībām; 
 • īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību;
 • īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to atstātās seka; 
 • datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu.

BioEx apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz datu subjektiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība. 

Lai klienta rīcībā vienmēr būtu aktuāla informācija par klienta personas datu apstrādi, BioEx, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošina Privātuma politikas regulāru pārskatīšanu un atjaunošanu, tādēļ aicinām ik pa laikam  iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo redakciju BioEx tīmekļvietnē https://bioex.lv.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir 

SIA “BioEx”,

vienotās reģistrācijas numurs: 40203396165

Juridiskā adrese: Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālrunis: +371 2 9269 463

Elektroniskā pasta adrese saziņai personas datu apstrādes jautājumos: gdpr@bioex.lv.

 1. Privātuma politikas piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

 • fiziskajām personām, kuras ir izmantojušas, izmanto vai izteikuši vēlēšanos izmantot BioEx piedāvātos pakalpojumus;
 • jebkādā veidā ir sadarbojušās, sadarbojas vai izteikušas vēlēšanos sadarboties ar BioEx (tajā skaitā, piedalīties BioEx personāla atlases procesā);
 • juridisku personu – BioEx klientu, sadarbības partneru vai potenciālo sadarbības partneru kontaktpersonas, pārstāvji, dalībnieki, patiesā labuma guvēji, u.c.
 • BioEx tīmekļvietnes https://bioex.lv; https://platform.bioex.lv, kā arī citu BioEx uzturētu tīmekļvietņu, mobilo lietotņu apmeklētājiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (piemēram, klātienē, ar pasta starpniecību, papīra formātā, telefoniski, elektroniski, BioEx tīmekļvietnē).

 1. Personas datu apstrādes nolūki, tiesiskais pamatojums, apstrādāto datu kategorijas
  (papildinformāciju skatīt 12.nodaļā).
Personas datu apstrādes nolūki Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojumsApstrādāto personas datu kategorijas
Interneta vietņu uzturēšanai un lietošanas uzlabošanaiLūdzam iepazīties ar šīs Privātuma politikas 11.nodaļuLūdzam iepazīties ar šīs Privātuma politikas 11.nodaļu
Pieteikumu izvērtēšana personāla atlases procesā•  piekrišana (Regulas  6.panta 1.punkta  a) apakšpunkts – attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu turpmākām atlasēm;
•    līguma ar datu subjektu noslēgšana (Regulas 6.panta 1.punkta  b) apakšpunkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;
•    Juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts) – atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam;
•    BioEx leģitīmās intereses (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu.


Pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs), pretendenta izglītība un iepriekšēja darba pieredze, personas, kuras var sniegt atsauksmes un to kontaktinformācija, atsauksmes par pretendentu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīga amata izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai.
Informācijas par BioEx jaunumiem saņemšana, Dalība Klientu aptaujāsKlienta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts)Klienta identifikācijas dati: vārdsKlienta kontaktinformācija: tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese
Dokumentu aprites organizēšanaBioEx leģitīmo interešu nodrošināšana (Regulas 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts)Personas datu kopums ir atkarīgs no dokumenta satura (par BioEx iesniegto dokumentu saturu, tajā skaitā, ietverto personas datu apjomu, atbild dokumenta radītājs, savukārt, par BioEx sagatavoto dokumentu saturu – BioEx).
Klienta identificēšana, “Zini savu klientu” prasību ieviešana, Klienta pārbaude, risku analīze, Līguma noslēgšana un izpilde•  piekrišana (Regulas  6.panta 1.punkta  a) apakšpunkts – attiecībā datu iesniegšanu;
•    līguma ar datu subjektu vai ar to saistītu juridisku personu noslēgšana (Regulas 6.panta 1.punkta  b) apakšpunkts);
•    juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts) – atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības (Sankciju likums, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums);
•    BioEx leģitīmās intereses (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu
Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs,  saistība ar juridisko personu (dalībnieks, patiesā labuma guvējs, amats), personas identitāti apliecinoša dokumenta dati (pase, ID karte), informācija par juridiskas personas pārstāvības pamatu.
 1. Klienta datu iegūšanas veidi, datu sniegšanas pienākums

BioEx Klienta datus iegūst vairākos veidos: 

 • tieši un nepastarpināti no Klienta;
 • no trešajām personām (piemēram, Klienta darba devējs norāda kā kontaktpersonu līguma izpildei).

Klientam nav pienākums sniegt BioEx savus personas datus. Taču, ja Klients izvēlas nesniegt savus personas datus BioEx, tad BioEx ar lielu varbūtību nevarēs sniegt Klientam tā izvēlētos pakalpojumus.

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

BioEx glabā un apstrādā Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ir nepieciešams realizēt Pārziņa leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā Klienta piekrišana konkrētajai personas datu apstrādei un nepastāv cits tiesisks pamats turpmākai datu apstrādei (Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: gdpr@bioex.lv);
 • kamēr spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā BioEx vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses  (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • BioEx iekšējos normatīvajos aktos noteiktu laiku (tostarp Privātuma politikā, sīkdatņu politikā norādīto laiku).

Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālākai personas datu uzglabāšanai vairs nav tiesiska pamata, Klienta personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

 1. Personas datu aktualizēšana

BioEx nodrošina personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja Klienta personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi. Iepriekšminētās darbības tiek veiktas saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

BioEx paļaujas, ka Klients un trešās personas sniedz patiesu informāciju un precīzus personas datus, t.sk. BioEx sagaida, ka pēc tam, kad BioEx ir sniegti personas dati, šie dati kļuvuši neaktuāli, ir notikušas izmaiņas iesniegtajos personas datos, personas dati tikts aktualizēti, ja tas atbilst personas datu apstrādes mērķim un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 1. Personas datu nodošana

BioEx nodod Klienta personas datus:

 • sadarbības partneriem (apstrādātājiem vai atsevišķiem pārziņiem), kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu BioEx. BioEx kā pārzinis nepieciešamības gadījumā var piesaistīt fizisku vai juridisku personu, publisku iestādi, aģentūru vai citu struktūru, kura BioEx vārdā apstrādā personas datus (turpmāk – Apstrādātājs) un kam ir atbilstošas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas specifisku pakalpojumu nodrošināšanā, un nepieciešamības gadījumā nodod Apstrādātājam Klientu personas datus.  Savstarpējās tiesiskās attiecības starp BioEx kā pārzini un Apstrādātāju vienmēr tiek regulētas ar rakstveida līgumu. Apstrādātājam, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ar BioEx noslēgto sadarbības līgumu, ir noteikts pasākumu kopums, kas ir īstenojams, lai nodrošinātu adekvātu Klientu privātuma un personas datu aizsardzību. BioEx sadarbības partneri apstrādā personas datus tikai saskaņā ar BioEx norādījumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem.
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām (tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm), lai izpildītu juridisko pienākumu. Personas datu nodošana tiek īstenota, ja saņemts rakstisks pieprasījums vai iestājusies normatīvajos aktos noteikta tiesiskā situācija un tiek konstatēts šādas personas datu apstrādes tiesiskais pamats. Personas datu nodošana tiek veikta tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts.
 • trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos BioEx leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, tiesai).

BioEx savā ikdienas darbā īsteno pasākumus, personas datu apstrādes apjoma minimizēšanai attiecībā uz tās darbiniekiem, paredzot, ka darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja piekļūt tikai to Klientu datiem, kuri tiem nepieciešami darba pienākumu izpildei. 

BioEx nodrošina, ka tās rīcībā esošie personas dati tiek izsniegti tikai Klientam. Datu izsniegšana trešajām personām, t.sk., ar Klientu saistītajām personām, tiek veikta tikai gadījumos, ja ir saņemta nepārprotama Klienta rakstveida piekrišana vai pastāv normatīvajos aktos noteikts gadījums, kad šāda datu nodošana ir atļauta. 

BioEx neveic datu nodošanu gadījumos, ja tā nevar pārliecināties par Klienta identitāti vai pastāv aizdomas, ka Klienta uzrādītā identitāte nesakrīt ar tā patieso identitāti. 

Gadījumos, kad datu nosūtīšana tiek īstenota izmantojot e-pasta saziņas iespējas, BioEx nodrošina, ka šāda darbība tiek izpildīta tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas, tam rakstiski vai mutiski (darbiniekam to fiksējot) norādot e-pasta adresi uz kuru tas vēlas saņemt sūtījumu. Veicot datu nosūtīšanu izmantojot e-pasta saziņas iespējas vai citus tiešsaistes datu apmaiņas risinājumus, t.sk., informācijas sistēmu pašapkalpošanās Platformas, BioEx īsteno pasākumus attiecīgo datu aizsardzībai, piemērojot datu piekļuves aizsardzības vai šifrēšanas metodes.

BioEx Klienta datus nenodod ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas izņemot, ja šajā Privātuma politikā norādīts citādi.

Ja BioEx sadarbības partneri – Apstrādātāji, kam ir nodoti Klienta dati, veic to apstrādi ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, BioEx pārliecinās, ka attiecībā uz datu drošību un tehniskām prasībām attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēros tādas prasības, kādas ir noteiktas Regulā un citos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un labas prakses vadlīnijās.

 1. Klienta tiesības attiecībā uz BioEx veikto personas datu apstrādi

BioEx, privātuma un personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību izpildes ietvaros, nodrošina Klientam sekojošas tiesības, pamatojoties uz Klienta rakstisku pieprasījumu:

 • Piekļuve saviem personas datiem. Klientam ir tiesības saņemt no BioEx apstiprinājumu par to, vai Klienta dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt saviem datiem un saņemt par tiem šādu informāciju: datu apstrādes nolūki;  personas datu kategorijas;  personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.
 • Savu personas datu labošana. Klientam ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, ja tas ir konstatējis, ka BioEx rīcībā esošā informācija par Klientu ir nepareiza vai nepilnīga.
 • Savu personas datu dzēšana. Klientam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, ja pastāvēs vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
 • dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • Klients atsauc savu piekrišanu datu apstrādei, un nav cita likumīga pamata to apstrādei;
 • ja datu apstrāde ir pamatota ar BioEx vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, tomēr apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
 • Klients iebilst pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām;
 • ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
 • lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas BioEx noteikts normatīvajos aktos.
 • Savu personas datu ierobežošana. Klientam ir tiesības lūgt ierobežot BioEx rīcībā esošo Klienta personas datu apstrādi.
 • Iebilšana savu personas datu apstrādei. Klientam ir tiesības iebilst pret Klienta personas datu apstrādi, kas pamatota ar BioEx leģitīmajām interesēm.
 • Datu pārnesamība – Klientam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (t.s., “datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis BioEx, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un gadījumos, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. 

Klienta pieprasījumam ir jābūt rakstveida, parakstītam ar personisko parakstu, vai elektroniskā dokumenta, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, formā.

BioEx atbildi uz pieprasījumu sniegs bez nepamatotas kavēšanās un ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, ja tādi ir noteikti, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. BioEx ir tiesības pagarināt atbildes sniegšanas termiņu par diviem mēnešiem, informējot par pagarinājuma iemesliem, ņemot vērā pieprasījuma apjomu.   

Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta, iespēju robežās ņemot vērā Klienta norādīto vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

Klienta pieprasījums iesniedzams personīgi, vai nosūtot pa pastu, vai ar kurjeru uz BioEx juridisko adresi Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: gdpr@bioex.lv.

Ja Klientam ir grūtības noformēt pieprasījumu rakstveidā, tam ir tiesības pieprasījumu personīgi klātienē izteikt mutvārdos, vēršoties BioEx juridiskajā adresē Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, iepriekš par konkrētu laiku vienojoties pa tālruni  +371 2 9269 463, kur BioEx atbildīgais darbinieks to noformēs rakstveidā un Klients, pēc iepazīšanās un atbilstības pārbaudes, to paraksta. 

 1. Personas datu aizsardzība  

BioEx rūpējas par Klientu personas datu neizpaušanu un drošību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un BioEx saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, nodrošinot Klientu personas datu fizisko un vides drošību; ierobežojot piekļuves tiesības Klientu personas datiem (piekļuve Klientu personas datiem ir tikai BioEx pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai); veicot Klientu personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā; nodrošinot datortīkla, personālo ierīču aizsardzību; datu rezerves kopēšanu; īstenojot iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību; nodrošinot darbinieku apmācību un informēšanu par personas datu apstrādes aspektiem, un īstenojot citus aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Klienta personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

Apstrādātāji, kuriem BioEx uztic Klientu personas datu apstrādi, pirms sadarbības uzsākšanas tiek izvērtēti un informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Klientu personas datu apstrādi, konfidencialitāti un aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apstrādātāji nodrošina Klientu personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un ar BioEx noslēgto sadarbības līgumu.

BioEx nepārtraukti pilnveido un papildina savā rīcībā esošos tehnisko risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem riskiem.

 1. Sīkdatņu politika

Tīmekļvietne https://bioex.lv (turpmāk – tīmekļvietne) pieder un to uztur BioEx. 

Šajā nodaļā – Sīkdatņu politikā – ir aprakstīts, kā BioEx ir apņēmies respektēt Jūsu privātumu saistībā ar sīkdatņu lietošanu savā tīmekļvietnē.

Lai nodrošinātu labāku lietošanas pieredzi, tīmekļvietne izmanto sīkdatnes (angļu valodā – cookies). Lietojot tīmekļvietni un uzspiežot uznirstošajā logā pogu “apstiprināt”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Savu piekrišanu Jūs varat jebkurā laikā atsaukt, nodzēšot savā pārlūkprogrammā saglabātās sīkdatnes vai izmantojot tīmekļvietnes apakšējā daļā redzamo izvēlnes pogu “Sīkdatņu iestatījumi”, uz kuras uzklikšķinot, Jums atvērsies sākotnējais informācijas un izvēlnes logs.

BioEx aicina rūpīgi iepazīties ar šo Sīkdatņu politiku, kā arī periodiski to pārskatīt, lai iegūtu aktuālo informāciju par BioEx veiktajiem personas datu apstrādes procesiem. 

11.1. Kas ir sīkdatnes un kā BioEx tās izmanto:

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļvietnes apmeklējuma laikā un kuras tīmekļvietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat tīmekļvietni. Katrā turpmākajā tīmekļvietnes apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļvietnes atmiņa, ļaujot tai atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot Jūsu kā lietotāja ērtības.

Sīkdatņu galvenais mērķis ir atpazīt ierīci, ar kuru Jūs piekļūstat tīmekļvietnei, tādējādi nodrošinot tīmekļvietnes saturu, kas īpaši pielāgots katram tīmekļvietnes apmeklētājam (piemēram, valodu, kuru esat izvēlējies, teksta lielumu u.tml.), kā arī sniegt anonīmu un apkopotu statistiku BioEx, kas ļauj papildus uzlabot tīmekļvietnes darbību. Tīmekļvietnē izvietotas arī trešo pušu sīkdatnes, kas apkopo informāciju par jums dažādās ierīcēs un mārketinga kanālos.

11.2. Kādu veidu sīkdatnes BioEx izmanto:

BioEx izmanto šādu veidu sīkdatnes: sesijas un pastāvīgās sīkdatnes, kā arī pirmās un trešās puses sīkdatnes.

Pirmās personas sīkdatne ir sīkdatne, ko iestata tīmekļvietne, kuru apmeklējat. To var izlasīt tikai šī vietne. Turklāt tīmekļvietne var izmantot ārējus pakalpojumus, kuri iestata arī savas sīkdatnes, ko sauc par trešās personas sīkdatnēm. Trešās puses nevar piekļūt informācijai, ko BioEx ievāc, izmantojot savas sīkdatnes.

Pastāvīgā sīkdatne ir tāda sīkdatne, kas tiek saglabāta Jūsu datorā un, kad aizverat pārlūkprogrammu, netiek automātiski izdzēsta atšķirībā no sesijas sīkdatnes, kas, pārlūkprogrammu aizverot, tiek izdzēsta.

BioEx  izmanto trīs veidu pirmās personas sīkdatnes, lai:

saglabātu apmeklētāju iestatījumus;

nodrošinātu BioEx tīmekļvietnes funkcionēšanu;

apkopotu analītiskos datus (apmeklētāju statistiku).

Apmeklētāju iestatījumi. Šīs sīkdatnes iestata BioEx, un tās izlasīt var tikai BioEx. Šīs sīkdatnes atceras, vai esat piekritis vietnes sīkdatņu politikai (vai to noraidījis):

NosaukumsPakalpojumsNolūksSīkdatnes veids un glabāšanas ilgums
CookieConsentBioEx PlatformaLai apstiprinātu lietotāja piekrišanu sīkdatņu lietošanaiPirmās puses sīkfails, kas tiek glabāts līdz piekrišanas atsaukšanai
Cookieyes-consentWeb-siteLai apstiprinātu lietotāja piekrišanu sīkdatņu lietošanaiPirmās puses sīkfails, kas tiek glabāts līdz piekrišanas atsaukšanai

Nepieciešamās (tehniskās) sīkdatnes ir sīkdatnes, bez kurām BioEx tīmekļvietne nespēj darboties un nodrošināt savus pakalpojumus un iespējas, tādēļ Jūs nevarat atteikties no to izmantošanas.

NosaukumsPakalpojumsNolūksSīkdatnes veids un glabāšanas ilgums
accessTokenBioEx PlatformaLai identificētu lietotāju lietojumprogrammā un drošības apsvērumu dēļPirmās puses sīkfails, kas tiek saglabāts līdz sesijas beigām
refreshTokenBioEx PlatformaLai pagarinātu lietotāja sesijuPirmās puses sīkfails, kas tiek saglabāts līdz sesijas beigām
langIdBioEx PlatformaLai atcerētos lietotāja izdarīto valodas izvēliPirmās puses sīkfails, kas tiek saglabāts līdz sesijas beigām

Analītiskās sīkdatnes. Analītiskās sīkdatnes BioEx izmanto tikai iekšējai izpētei, lai BioEx lietotājiem uzlabotu pakalpojumu.

Ar šo sīkdatņu palīdzību vienkārši tiek novērtēts, kā Jūs (kā anonīms lietotājs) izmantojat BioEx tīmekļvietni (savāktie dati neidentificē Jūs personiski).

Šie dati arī netiek kopīgoti ar trešām personām un netiek izmantoti nekādiem citiem mērķiem. 

Šo veidu sīkdatnes varat brīvi noraidīt – sīkdatņu joslā, kas būs redzama uznirstošā logā pirmo reizi apmeklējot tīmekļvietni. 

NosaukumsNolūksGlabāšanas termiņš
_ga_3SXB04XWQ5Lai izsekotu lietotāju darbībām vietnē, izmantojot trešās puses pakalpojumu sniedzēju (Google), lai uzlabotu mūsu pakalpojumusTrešās puses sīkfails, kas tiek glabāts līdz piekrišanas atsaukšanai
_ga
Lai izsekotu lietotāju darbībām vietnē, izmantojot trešās puses pakalpojumu sniedzēju (Google), lai uzlabotu mūsu pakalpojumusTrešās puses sīkfails, kas tiek glabāts līdz piekrišanas atsaukšanai
pll_languageLai atcerētos lietotāja izvēlēto tīmekļa vietnes valodu.Trešās puses sīkfails, kas tiek glabāts līdz piekrišanas atsaukšanai

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics”, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP – anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google Inc” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google Inc” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google Inc” rīcībā. „Google Inc” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google Inc” uzdevumā veic šo datu apstrādi. Lai saņemtu citu papildu informāciju par sīkdatnēm, aicinām apmeklēt https://allaboutcookies.org.

11.3. Jūsu dotā piekrišana sīkdatņu izveidei un atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas:

Jums netiek piedāvāta iespēja atteikties no tehnisko jeb nepieciešamo sīkdatņu izmantošanas, jo bez to lietošanas tīmekļvietnes lietošana būs traucēta vai nebūs iespējama. Tehnisko jeb nepieciešamo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir BioEx kā pārziņa leģitīmās intereses – nodrošināt tīmekļvietnes netraucētu darbību. Pārējo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, kas tiek sniegta ieliekot piekrišanas atzīmi attiecīgajā piekrišanas dialoglogā. Piekrišana apliecina, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un tiesisko pamatu. Sīkdatņu atspējošanu ir iespējams veikt tajā pašā sīkdatņu paziņojuma logā, kurā tās tika apstiprinātas, izņemot piekrišanas atzīmi no attiecīgā dialogloga.

Pirmo reizi apmeklējot mūsu tīmekļvietni uznirstošā logā jums tiks piedāvāta:

 • opcija piekrist sīkdatņu izmantošanai (“Apstiprināt visas”);
 • opcija izvēlēties, kuru no sīkdatņu veidiem jūs vēlaties atslēgt jūsu ierīcē (“Pielāgot”);
 • opcija izmantot tikai tehniskās jeb nepieciešamās sīkdatnes (“Atteikt visas”).

Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Apstiprināt visas”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē un Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām.  

Izvēloties opciju “Pielāgot”, Jums ir iespēja atslēgt atsevišķas vai visas sīkdatnes, izņemot nepieciešamās sīkdatnes.  Visas sīkdatnes, kas nav atzīstamas par obligātām (“nepieciešamās” sīkdatnes) var tikt izmantotas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu. Savu piekrišanu varat paust, atzīmējot aizpildāmos laukumus pretī katram sīkdatnes veidam, kuram piekrītat. 

Izvēloties opciju  “Atteikt visas”, tiks izmantotas tikai nepieciešamās sīkdatnes. Šāda Jūsu izvēle nav uzskatāma par piekrišanu “nepieciešamo” sīkdatņu izmantošanai, bet gan apliecina Jūsu atteikumu izmantot citas sīkdatnes. Attiecībā uz “nepieciešamajām” sīkdatnēm Jūsu piekrišana netiek prasīta, jo šīs sīkdatnes nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu tīmekļvietnes satura attēlošanu. 

Sīkdatņu izdzēšana no ierīces. Visas sīkdatnes, kas jau ir iestatītas Jūsu ierīcē, varat izdzēst, no pārlūkprogrammas iztīrot pārlūkošanas vēsturi. Tādējādi tiks likvidētas visas sīkdatnes no visām tīmekļa vietnēm, ko esat apmeklējis. Tomēr ņemiet vērā, ka varat arī pazaudēt kādu saglabāto informāciju (piemēram, vietnes iestatījumus).

Tīmekļa vietņu sīkdatņu kontrole. Sīkdatņu un privātuma aizsardzības iestatījumus varat pārbaudīt un kontrolēt savā pārlūkprogrammā. Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tos dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

 • Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4]

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: https://www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu atspējošana. Sīkdatņu atspējošanu ir iespējams veikt arī tajā pašā sīkdatņu paziņojuma logā, kurā tās tika apstiprinātas, izņemot piekrišanas atzīmi no attiecīgā dialogloga.

Lai veiktu sīkdatņu atspējošanu un/vai mainītu savu izdarīto izvēli (piekrišanu), lūdzu, izmantojiet tīmekļvietnes apakšējā daļā redzamo izvēlnes pogu “Sīkdatņu iestatījumi”, uz kuras uzklikšķinot, Jums atvērsies sākotnējais informācijas un izvēlnes logs.

Izdarot izvēli (klikšķinot uz pogas) “Pielāgot”,  jums atvērsies sīkdatņu saraksts. Lūdzu, mainiet izvēli (izteikt savu piekrišanu): 

 • ieklikšķinot pretī attiecīgajam sīkdatņu, kuru lietošanai piekrītat, veidam, ja iepriekš sīkdatne nebija izvēlēta, vai 
 • ieklikšķinot uz jau izdarītās piekrišanas, lai izņemtu piekrišanas atzīmi, ja sīkdatne iepriekš bijusi izvēlēta. 

11.4. Sīkdatņu politikas atjauninājumi

Tehniski tīmekļvietnes atjauninājumi var notikt ik pa laikam, kā rezultātā BioEx var veikt labojumus vai papildinājumus Sīkdatņu politikā. BioEx ir vienpusējas tiesības veikt šādus labojumus vai papildinājumus.

 1. Tīmekļvietnē ievāktie dati un veiktās datu apstrādes
  (papildus skatīt 11.nodaļu Sīkdatņu politika).

Kā tiek aizsargāti datiNolūks (mērķis)Kā mēs iegūstam datusKur  tiek glabāti datiUzglabāšanas periodsKā tiek aizsargāti dati
Dati par juridisku personu
Uzņēmuma e-pasta adreseĢenerēt līgumus starp klientiem pēc katra pasūtījuma noslēgšanas visā Platformas lietošanas periodāReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāzeLīdz piekrišanas atsaukšanai vai 3 gadus pēc sadarbības termiņa beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Uzņēmuma nosaukumsLai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāzeLīdz piekrišanas atsaukšanai vai 3 gadus pēc sadarbības termiņa beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Uzņēmums reģistrācijas numursLai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiReģistrācijas veidlapa PlatformāDatubāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILTPFNL), 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Uzņēmums PVN numursLai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Bankas konts IBANĢenerēt līgumus starp klientiem pēc katra pasūtījuma noslēgšanas visā Platformas lietošanas periodāReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Bankas nosaukumsĢenerēt līgumus starp klientiem pēc katra pasūtījuma noslēgšanas visā Platformas lietošanas periodāReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
BICĢenerēt līgumus starp klientiem pēc katra pasūtījuma noslēgšanas visā Platformas lietošanas periodāReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Saņēmēja nosaukumsĢenerēt līgumus starp klientiem pēc katra pasūtījuma noslēgšanas visā Platformas lietošanas periodāReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Uzņēmuma e-pasta adrese norēķiniemĢenerēt līgumus starp klientiem pēc katra pasūtījuma noslēgšanas visā Platformas lietošanas periodāReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāzeLīdz piekrišanas atsaukšanai vai 3 gadus pēc sadarbības termiņa beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Informācija par Platformas lietotāju (personu)
VārdsLai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiReģistrācijas veidlapa platformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
UzvārdsLai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
E-pastsLai sazinātos ar lietotājuReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāzeLīdz piekrišanas atsaukšanai vai 3 gadus pēc sadarbības termiņa beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Telefona numursLai sazinātos ar lietotājuReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāzeLīdz piekrišanas atsaukšanai vai 3 gadus pēc sadarbības termiņa beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Klienta pozīcija uzņēmumāLai identificētu lietotāju un veiktu klienta pārbaudiReģistrācijas veidlapa PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Informācija par līguma parakstītāju (izvēles) 
VārdsLai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiizmantojot reģistrācijas veidlapu PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
UzvārdsLai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiizmantojot reģistrācijas veidlapu PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
E-pastsLai sazinātos ar lietotājuizmantojot reģistrācijas veidlapu PlatformāDatu bāzeLīdz piekrišanas atsaukšanai vai 3 gadus pēc sadarbības termiņa beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Telefona numursLai sazinātos ar lietotājuizmantojot reģistrācijas veidlapu PlatformāDatu bāzeLīdz piekrišanas atsaukšanai vai 3 gadus pēc sadarbības termiņa beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Klienta pozīcija uzņēmumāLai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiizmantojot reģistrācijas veidlapu PlatformāDatu bāze5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Dokumenti 
Pase vai ID karte (Platformas lietotājam);Lai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiizmantojot reģistrācijas veidlapu PlatformāAizsargāta sistēmas failu krātuve5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Pārstāvības pamats (pilnvara, uzņēmuma statūti) (Platformas lietotājam);Lai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiizmantojot reģistrācijas veidlapu PlatformāAizsargāta sistēmas failu krātuve5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Pase vai ID karte (līguma parakstītājam);Lai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiizmantojot reģistrācijas veidlapu PlatformāAizsargāta sistēmas failu krātuve5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants))Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Pārstāvības pamats (pilnvara, uzņēmuma statūti) (līguma parakstītājam)Lai identificētu lietotāju un veiktu klienta izpētiizmantojot reģistrācijas veidlapu PlatformāAizsargāta sistēmas failu krātuve5 gadi pēc sadarbības termiņa beigām (NILTPFNL, 37.pants)Šifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Citi 
IP adreseLai identificētu lietotāju un drošības apsvērumu dēļAutomātiski pārlūkprogrammas savienojuma laikāDatu bāze un žurnāliLīdz piekrišanas atsaukšanai vai līdz sadarbības termiņa beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu. Žurnāli ar drošu piekļuvi.
Autentifikācijas piekļuves sīkfails (accessToken)Lai identificētu lietotāju un drošības apsvērumu dēļAutomātiski pēc veiksmīgas lietotāja autentifikācijas lietojumprogrammāPārlūkprogrammā un autentifikācijas datu bāzēLīdz sesijas beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Autentifikācijas atsvaidzināšanas sīkfails (refreshToken)Lai pagarinātu lietotāja sesijuAutomātiski pēc veiksmīgas lietotāja autentifikācijas lietojumprogrammāPārlūkprogrammā un autentifikācijas datu bāzēLīdz sesijas beigāmŠifrēta datu bāze ar drošu piekļuvi, izmantojot šifrētu sakaru kanālu
Izsekošanas sīkfailsLai izsekotu lietotāju aktivitātēm vietnē, izmantojot trešās puses pakalpojumu sniedzēju, lai uzlabotu mūsu pakalpojumusAutomātiski pēc lietotāja tīmekļa vietnes apmeklējumaKlienta pārlūkprogrammāLīdz sesijas beigāmAizsargā personīgie pārlūkprogrammas iestatījumi
Sīkdatņu piekrišana Lai apstiprinātu lietotāja piekrišanu sīkdatņu lietošanaiAutomātiski, kad lietotājs akceptē sīkfailus tīmekļa vietnēKlienta pārlūkprogrammāLīdz piekrišanas atsaukšanasAizsargā personīgie pārlūkprogrammas iestatījumi

 1. Papildinformācijas saņemšana un sūdzību par datu apstrādi iesniegšana.

Jautājumos, kas saistīti ar Klientu personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes, izteiktu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem, izdarītu pieprasījumus), kā arī, ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, no BioEx puses ir aizskartas Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, lūdzam sazināties ar BioEx:

SIA “BioEx”

vienotās reģistrācijas numurs: 40203396165

Juridiskā adrese: Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālrunis: +371 2 9269 463

Elektroniskā pasta adrese saziņai personas datu apstrādes jautājumos: gdpr@bioex.lv.

Gadījumā, ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: pasts@dvi.gov.lv; tālrunis: +371 6 7223 131).

Privātuma politika pēdējo reizi atjaunota 2022. gada 01. decembrī.